การอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค


Register


×

Choose photo profile

browse
To crop this image, drag a region below and then click "Choose"
Uploading

A. Type(s) of business *

B. How did you first learn about the fair ? *

C. What is the materials of your interest? *

D. What is the products and services of your interest ? *

E. Please indicate the purpose of your visit: *

F. Is this the first visit by your company to the fair? *


Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050