(สำหรับเมือง) สมัครเข้าร่วมโครงการ depa Smart Living Solution


แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความต้องการในบริการเมืองอัจฉริยะ ความพร้อมของเมือง และจับคู่ความร่วมมือในการดำเนินกิจการร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบโครงการ depa Smart Living Solution โครงการค้นหาแผนร่วมทุน PPP ระหว่างเมืองและเอกชนในการจัดทำบริการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นเพื่อดำเนินกิจการ กว่า 6 ล้านบาท

ชื่อเมืองอัจฉริยะ *

ความต้องการในบริการเมืองอัจฉริยะ หมายเหตุ โซลูชันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบริการ ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการประเมินหรือคะแนน ท่านสามารถเสนอบริการเมืองอัจฉริยะอื่นๆ ที่ท่านสนใจและมีความพร้อมในการดำเนินกิจการแบบ PPP *

ความพร้อมของเมืองในการดำเนินการบริการเมืองอัจฉริยะแบบ PPP (ตอบได้มากกว่า 1 *

รูปแบบหรือลักษณะที่ต้องการร่วมทุน *

ท่านประสงค์ที่จะหาความภาคเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในบริการเมืองอัจฉริยะหรือไม่ * *

รายละเอียดโครงการที่ต้องการยื่นสมัคร

กรุณาระบุข้อมูลโครงการบริการเมืองอัจฉริยะที่ท่านสนใจ ตามรายการต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ หรือบริการ *

2. สรุปผู้บริหาร (กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในบริการที่ท่านต้องการ /ลักษณะปัญหา แนวทางที่ต้องการพัฒนา พื้นที่ตั้งของโครงการหรือกลุ่มที่ต้องการให้บริการ เป็นต้น) *

3. ที่มา ความสำคัญ หรือปัญหาที่พบ (ระบุปัญหา/ความจำเป็น)

4. ข้อมูลเบื้องต้นของบริการ (สรุปข้อมูลด้านการตลาด ลักษณะทางกายภาพ ความต้องการ หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์) *

5. งบประมาณที่เมืองจะร่วมลงทุน (ตลอดระยะเวลารวมทั้งโครงการตามที่คาดการณ์ไว้)

6. ข้อมูลเพิ่มเติม (ผังพื้นที่โครงการหรือตำแหน่งที่ต้องการให้บริการ)
Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050