(สำหรับเอกชน) สมัครเข้าร่วมโครงการ depa Smart Living Solution


แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความต้องการในบริการเมืองอัจฉริยะ ความพร้อมของเมือง และจับคู่ความร่วมมือในการดำเนินกิจการร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบโครงการ depa Smart Living Solution โครงการค้นหาแผนร่วมทุน PPP ระหว่างเมืองและเอกชนในการจัดทำบริการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นเพื่อดำเนินกิจการ กว่า 6 ล้านบาท

Logo หน่วยงาน

หน่วยงานของท่านเคยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ LOI ของการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะกับดีป้าหรือไม่ *

รูปแบบหรือลักษณะที่ต้องการร่วมทุน *

ความต้องการในบริการเมืองอัจฉริยะ หมายเหตุ โซลูชันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบริการ ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการประเมินหรือคะแนน ท่านสามารถเสนอบริการเมืองอัจฉริยะอื่นๆ ที่ท่านสนใจและมีความพร้อมในการดำเนินกิจการแบบ PPP *

รายละเอียดบริการของท่าน

รายละเอียดของข้อมูลการบริการของท่าน

จุดแข็งของบริการของท่าน และพื้นที่ ผลงานหรือโครงการที่ให้บริการที่ผ่านมา

เอกสารประกอบหรือเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (โบรชัวร์ (Brochure) แผ่นพับ ใบปลิว Leaflet หรือ Pitch deck

Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050