แบบประเมินการจัดงาน ตรวจสุขภาพทางการเงินเตรียมขอสินเชื่อ
Financial Health Check to Apply for Business Loan


ส่วนที่ 1 การประเมินผล EXAC Online Forum

ประเมินการบรรยาย : 1. เนื้อหาหัวข้อในการบรรยาย

เนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่บรรยาย *

เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง *

กระบวนการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหา *

อธิบายได้ชัดเจนตรงประเด็น เข้าใจง่าย *

มีการเชื่อมโยงเนื้อหากับการนำไปปฏิบัติได้จริง *

ท่านมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ *

ความพึงพอใจโดยรวมต่อเนื้อหาและวิทยากร *

ความเหมาะสมของกำหนดการและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม *

ส่วนที่ 2 ประเมินผลเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมแบบ Online

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ช่องทาง Online ผ่าน Facebook Fanpage *

การประชาสัมพันธ์และการแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม *

ข้อเสนอแนะจากท่านผู้ประกอบการเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดรูปแบบกิจกรรมครั้งถัดไป


Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050