มหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564


Name of school , Institution / ชื่อสถานศึกษา,สถาบัน

1. Gender / เพศ *

3. Age / อายุ *

4. Education / การศึกษา *

5. Occupation / อาชีพ *

6. The day you visited........November 2021 / วันที่ท่านจะเข้าชมงาน......... พฤศจิกายน 2564 *

7. Would you like to attend the seminar? / ท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนาหรือไม่ *

No. / ไม่สนใจ
 
Yes, I want to attend a seminar. / ต้องการเข้าร่วมฟังสัมมนา
 Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)21154050